Archive for the 'Marillenködel 4ever' Category

Marillenknödel & Zwetschkenknödel

• 3. August 2016 • 4 Kommentare

* * * Eaton Mess * * *

• 5. Juni 2016 • 3 Kommentare

* * * Sou a‘ Kaiserschmoan des ist wos guat’s * * *

• 23. Januar 2016 • 18 Kommentare

* * * Muttis Marillenknödel Malheur * * *

• 21. Juni 2015 • 15 Kommentare

* * * Einmal Marillenknödel, immer Marillenknödel * * *

• 5. Juli 2014 • 2 Kommentare

* * * Marillenknödel 4ever * * *

• 4. Juni 2012 • Schreibe einen Kommentar